Zašto dobit vaše tvrtke nije na njenom žiro računu?

Konačno ste smogli hrabrosti i započeli svoj mali biznis. Danonoćno radite i potpuno ste podređeni svojem novom društvu. Naravno da uspjeh ne bi smio izostati. U travnju vas knjigovođe posebno dave papirologijom, a s obzirom da ste odgovorna osoba u društvu, vi ne znate točno što potpisujete. Vaš gospodarski subjekt ima svoj život i krvnu sliku zvanu financijski izvještaji. Iz njih  možete iščitati puno više nego mislite. Iako se čini da su bilanca i račun dobiti i gubitka odvojene kategorije, oni su itekako povezani.

Bilanca je izvještaj stanja imovine i obveza, a RDG izvještaj uspješnosti. Za razliku od RDG-a, koji po stavkama prihoda i rashoda pokazuje promete kroz godinu, bilanca je saldo imovine ili obveza na određeni dan. U bilanci usporedno s prethodnim razdobljima možemo vidjeti samo apsolutnu promjenu, ali ne i sve transakcije koje su sadržane u prometu pozicije tj. konta. Kako bi mogli shvatiti o čemu se radi, predlažem da se pobliže upoznate s osnovnim pojmovima.

Odnos prihoda i rashoda

Kod provođenja dvojnog knjigovodstva potrebno je razlikovati veličine kao što su prihodi, promet i priljevi. Promet u računovodstvenom smislu odnosi se na sve transakcije koje su se dogodile u razdoblju na računu ili kontu, tako možete čuti pojmove potražni promet ili dugovni promet. Tradicionalno, najvažniji pokazatelj uspješnosti su prihodi.

Najzdraviji su oni koji nastaju od prodaje proizvoda ili usluga te se iskazuju izravno s računa koje ste izdali na temelju prodaje proizvoda ili usluge bez obzira na trenutak naplate. Financijski prihodi se najčešće sastoje od kamata zarađenih na depozitima, pozajmicama ili pasivnoj kamati na računu. Priljev je izravno povećanje novčanih sredstava, bilo  uplatom na žiroračun ili u blagajnu. Primljeni kredit od banke nikako ne može biti prihod, već je bilančna obveza s obzirom da je to tuđa imovina koju morate vratiti.

Rashodom se smatraju svi troškovi koji su potrebni za poslovanje. Rashodi nastaju bez obzira na prihode, ali je opet ovdje nebitno ako su plaćeni te još nije nastao novčani odljev, a što se u bilanci društva vidi kroz stanje obveza prema dobavljačima za dobra i usluge. Rashodi se odnose na vaše ulazne troškove prema fakturama dobavljača za nabavu robe, energiju i razne usluge.

dobit tvrtke

Troškovi zaposlenih se odnose na njihove plaće i sva primanja koja se isplaćuju radnicima u toku godine. Postoji onaj osnovni dio troškova koji nastaju bez obzira na visinu prihoda. Taj dio troškova nazivamo fiksnim i oni se odnose na najam, struju, vodu, plaće, spomeničku i komunalnu rentu.

Obračunavanjem amortizacije, umanjuje se vrijednost dugotrajne imovine u bilanci. Vijek trajanja imovine se procjenjuje na osnovu planova korištenja. Amortizacija je rashod koji čuva likvidnost s obzirom da ne stvara odljev novca. Mnoga društva imaju neto vrijednost imovine 0, ali to samo znači da nisu dobro procijenili vijek trajanja, a vjerojatno se ta imovina i dalje koristi. Financijski rashodi se odnose na troškove kamata koje podmirujete financijskih institucijama po kreditima, leasingu i zajmovima.

Kako voditi poslovne knjige?

Bilanca se najčešće popisuje 31. prosinca u vidu inventure koja je obavezna jednom na godinu. To je dobro za vlasnika kako bi se podsjetio čime sve u društvu raspolaže. Aktiva se sastoji od imovine, dok je pasiva izvor te imovine u vidu kapitala vlasnika, obveza prema bankama i dobavljačima te državi.

U osnovi, imovina se sastoji od tzv. fiksnih dugotrajnih stvari (zgrade, strojevi, alati, oprema, automobili) te kratkotrajne imovine koje mogu biti zaliha materijala, proizvoda i robe. Direktna poveznica s prihodima u bilanci su potraživanja prema kupcima. Promet ove pozicije trebao bi odgovarati prihodima od prodaje uvećanim za porez (PDV ako ste u sustavu). Saldo na dan 31. prosinac su nenaplaćena potraživanja. Pažnjom dobrog gospodarstvenika morate razmisliti koji su dobri kupci i plaćaju prema dogovoru. Primjerice, ako društvo ima veliki iznos potraživanja u bilanci ne znači da će mu ona sva i biti naplaćena.

Aktiva i pasiva su uvijek iskazane u istom iznosu jer nema imovine koja nije dobivena iz nekog oblika obveze. Mnogim poduzetnicima je nepojmljivo da je temeljni kapital ništa drugo nego pozajmica društvu da zaživi. Zadržane dobiti su ostaci dobiti generirani u prošlim razdobljima na koje vlasnik ima pravo za isplatu ili dokapitaliziranje društva. Kao što očekujemo da naši kupci podmiruju svoje obveze nama, tako i mi imamo svoje dobavljače. Kod obveza je važno pratiti obveze prema financijskim institucijama i obveze prema dobavljačima za dobra i usluge koje smo primili od njih.

Jako je važno da društvu pristupate kao zasebnoj osobi. Razlika prihoda i rashoda iz poslovnih knjiga je bruto dobit. Nikako nemojte zaboraviti da društvo svoju dobit dijeli na dva dijela: državi u vidu poreza, a vlasnicima kao pravo na neto dobit. Bilo je nekih poduzetnika koji su ostali zatečeni koliko im je razlika prihoda i rashoda umanjena za iznos poreza koji je u postotku veći od osnovnih stopa oporezivanja 12% i 18%. Naime, postoji i kategorija porezno nepriznatih troškova.

Porezni propisi u pravilu kažnjavaju “luksuze” kao što su troškovi vezani uz osobni automobili i reprezentaciju te se dio tih troškova izuzima iz obračuna rezultata.
Tako je uvijek važno ostati u okviru poreznih zakona i propisa što je zaista tema sama za sebe.

Neki su poduzetnici u prvom razdoblju razočarani slabim rezultatom, što znači da su im rashodi i ulaganja veći od prihoda i priljeva. Svako društvo na početku ima veće troškove koji se odnose na ulaganja u prostor, marketing i slično.

Nikada nemojte zaboraviti da svaka transakcija i poslovni događaj moraju imati dokumentirani trag u poslovnim knjigama. Poslovne knjige možete voditi sami, ali smatram da upravljanje društvom i traženje tržišta uzima dovoljno vremena, a u današnje doba postoji toliko propisa da je dobro imati podršku u stručnoj osobi.

Autorica: Ana Vinko Grd

Ana Vinko Grd je 2010. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, nakon završenog diplomskog magistarskog smjera računovodstvo i revizija upisala specijalistički studij te stekla titulu sveučilišni specijalist ekonomije iz područja Financijsko izvještavanje, revizija i analiza. Danas je ovlašteni revizor u revizorskoj kući Revitana d.o.o. u Čakovcu. Surađuje s pravnim osobama i s pojedincima. Uz osnovnu djelatnost reviziju financijskih izvještaja, profesionalno provodi poslove procjene društava, verifikacije projekata, forenzične analize, poreznog savjetništva i sl. Kako bi što više vremena provodila sa svoja dva sinčića, trenutno djeluje na području sjeverne Hrvatske.

Foto: Unsplash

POVEZANI ČLANCI:

PROČITAJTE JOŠ:

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Pročitajte više